جعفری م. ., تبریزی ا., اسماعیل زاده م., & زمانی ا. (2023). تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 268–262. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38876