استوار ایزدخواه ی. . (2023). راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 247–236. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38793