منافی م., شجاع الدین س. ص. ا. ., & سلیمان فلاح م. (2022). مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 261–248. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38537