شریعت پناهی س. م. ., محمدرحیمی ن., & امین زاده ر. (2023). تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 222–210. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37613