صداقتی وشمه سرایی ف., خدادادی حسن کیاده ن. ., کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. ., همایی راد ع. ا. ., & یوسف زاده چابک ش. . (2023). تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 209–198. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37330