اقتداری م., مظاهری م., گرامی ا., & شوش ع. (2022). خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(2), 140–131. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37240