الهی ا., صیادی ف., & کریمی زاده اردکانی م. (2022). بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), 72–60. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.36050