رمضانی ف., ساکی ف., & سهرابی ط. (2022). تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), 59–48. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35973