حیدری نیا م., گودرزی ب., & میر معزی م. (2022). بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), 35–25. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35680