نفر آ., مینونژاد ه., علیزاده م. ح., منصوری م., & صمدی ه. (2022). همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(4), 303–295. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i4.35517