براتی شورک م., خوشرفتار یزدی ن., & شاه طهماسبی ب. (2022). تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(2), 107–96. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.34854