همتی ن. ., & احمدی ع. (2021). نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), 91–90. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.34784