محسنی ا. ., سماواتیان ح., نوری ا. ., & مقیمی م. . (2021). آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), 111–102. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.32098