مظهری عباسی ف., & طباطبائی ح. . (2021). تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(1), 34–27. https://doi.org/10.22037/meipm.v9i1.31659