تاج بخش م., امامی ح., ورهرام م., بهرام بیگی ف., & قازانچایی ا. (2021). خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 198–191. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31538