اویسی س., فدای وطن ر., قنبری بروجنی م., & حاتم آبادی ح. (2021). بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), 265–260. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31469