سهرابی زاده س., & بهرام‌زاده ا. (2020). تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 190–184. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31309