مرادی ب. (2020). تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 171–158. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31164