رضائی ن., قمری م., بزازیان س., & باباخانی و. (2020). نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 157–149. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31129