میرحکیمی س. ع., امینی حسینی ک., منصوری ب., & ایزدخواه ی. ا. (2021). ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), 259–247. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31068