حقي ن., ناطقي نيا س., حاجي اسماعيلي م., علي بابايي ا., & ابراهيمي س. (2020). ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(4), 240–234. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.31032