بهمنی ر., پویا کیان م., خداکریم س., بیدل ح., صالحی سهل آبادی ع., & جعفری م. ج. (2021). ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), 218–208. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.30783