باتوانی م., غفرانی م., مطیعی ا. ا., & باتوانی ف. (2020). مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), 118–109. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30619