فلاح مدواري ر. ا., فرهنگ دهقان س., بيدل ح., لعل ف., حلوانی غ., موسوی کردمیری ح., & عباسی بلوچخانه ف. (2020). بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(3), 158–151. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30617