مایل افشار م., نوحی ف., ریاحی ل., & نیک روان ا. (2020). بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), 96–86. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30539