بخشی م., امیدی ل., امیدی ک., مرادی غ., معیوف پور ف., & درویشی ت. (2020). سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), 45–37. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30266