ابوطالبي‌اصفهاني م., رحيمي ا., & سعيدي س. (2020). شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), 122–106. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.30060