باباپور ع., حيدري گرجي م., موسوي نسب ن., & جنتی ی. (2020). بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(3), 147–138. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30045