سرخيل ح., علوي تبار ع., & شايان فرد پ. (2020). روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), 105–95. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.29938