سلطاندوست ناری س., & شمس الدینی ع. (2020). مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 138–130. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.29808