ایزدخواه ی. ا. (2020). بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), 23–18. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28927