سپهر پ., جعفری کاشی م. ا., پیرانی د., & رجبی ف. (2020). بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), 17–10. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28908