اخلاقي پيرپشته ا., کريم ع., & صالحي سهل آبادي ع. (2020). ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), 77–69. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28734