عليان نژاديش., حسنيا., احمدپناهيه., & برقعيس. م. (2020). حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), 64 - 55. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28549