صادقي بازرگانيه., پور اصغرف., سوریح., بهاریع., بختیاریف., & مغیثیع. (2020). معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), 43 - 36. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28548