ناطقی رستمی م., & درزی ف. (2020). شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), 64–58. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.28026