عیسی لو ش. ا., & فنی ز. (2020). شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), 108–97. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.27776