بخشیا., مظلومیع., & حسینیس. (2019). بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), 35 - 29. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26774