محمدیغ., عظیمیی., سرخیلح., & بداق جمالیج. (2019). مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), 19 - 10. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26665