احمدیع. (2019). ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), 4 - 1. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26286