طاهری م., میرمعزی م., & صباغی م. (2019). تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(3), 151–144. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i3.23993