پورفتاح ن., منظمي تهراني غ., علی بابایی ا., & یوسفیاتی س. م. (2018). شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(2), 98–91. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.23779