جوان بي‌پروا ا., عادل ا., & هوشمند ا. (2018). بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(2), 54–49. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.22153