کرمپوريان آ., خراساني زواره د., & قميان ز. (2018). تقديرگرايي در مراسم اربعين. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4), 184–181. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i4.20725