يوسفي نژادي ت., & سوري ح. (2018). بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4), 192–185. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i4.20719