عزتي پ., وزيري م., & عدلي ف. (2017). نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 119–109. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18692