پورنگ ن., اسماعيلي ف., & رنجبريان م. (2017). به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 108–97. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18689