ابراهيمي عطري ا., بهاري فرد ر., & خوشرفتار يزدي ن. (2017). تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 88–79. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18686