رزاقي ع., پور رجبي ع., & دانشي س. (2017). موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 78–73. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18685