قرباني ر., عتابي ف., & جباري م. (2017). خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 72–63. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18684